Terms of service

voor de Bookfoods.com site (de "Website") en Digital Tulip, BV's ("Digital Tulip") professionele koksregistratieservice (de “Service”). Elke persoon die zich als klant van de Website ("Klant") inschrijft en die gebruik wil maken van toegang tot de Service, moet deze Algemene Voorwaarden ("AV") accepteren. DOOR ZICH IN TE SCHRIJVEN VOOR EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE, GAAT KLANT ERMEE AKKOORD ZICH TE BINDEN AAN DEZE AV.

Digital Tulip behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en naar eigen goeddunken de AV of enig beleid of richtlijnen met betrekking tot de Website of de Service te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen geldig zijn direct na plaatsing van de herzieningen op de Website. Alle kennisgeving van wijzigingen in deze AV zullen gedurende dertig (30) dagen op de Website worden geplaatst. Klanten zijn verantwoordelijk dit soort publicaties van wijzigingen in de gaten te houden en zichzelf daarvan op de hoogte te brengen. Wijzigingen in beleid en richtlijnen onder verwijzing kunnen worden geplaatst zonder kennisgeving aan klanten. ELK GECONTINUEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE SERVICE DOOR DE KLANT NA PUBLICATIES VAN WIJZIGING DOOR DIGITAL TULIP LEIDT TOT AUTOMATISCHE INSTEMMING VAN DE KLANT MET DEZE WIJZIGINGEN. INDIEN DE KLANT DE WIJZIGINGEN VAN DE AV NIET ACCEPTEERT MOET HIJ/ZIJ VERDER GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICE OF DE WEBSITE.

1 . GEBRUIK VAN DIENSTEN
Digitale Tulip biedt een platform voor klanten om werkaanbod en profielen van professionele koks ( " Koks " ) te bekijken, te onderhandelen en overeenkomsten met Koks tot stand te brengen voor koksdiensten zoals aangeboden op het koksprofiel (“Koksdiensten”) voor bepaalde vooraf vastgestelde gebeurtenissen. Digital Tulip verleent Klanten een beperkte, herroepbare , niet-exclusieve toestemming om toegang te krijgen tot de Website en gebruik te maken van de Service voor persoonlijk gebruik . Gebruik van de service buiten het bestek van de door Digital Tulip geautoriseerde toegang leidt tot onmiddellijke beëindiging van deze toestemming of licentie . Klant begrijpt dat alle koksregistraties, profielen of andere materialen geplaatst op, verzonden via, of gelieerd aan de Service, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Koks die deze profielen aangemaakt hebben ​​. Klant begrijpt dat Digital Tulip geen controle heeft over en niet verantwoordelijk is voor Koksprofielen die ter beschikking worden gesteld via de Service. Bovendien kunnen de Digital Tulip website en de Koksprofielen die op de service staan, links bevatten die verwijzen naar andere websites, die volledig onafhankelijk zijn van Digital Tulip. Digital Tulip geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op een dergelijke website. De klant stemt ermee in dat hij/zij zelf de Koksprofielen moet evalueren en alle risico's verbonden aan het gebruik van een Koksprofiel zelf draagt, en dat onder geen beding of op wat voor manier dan ook Digital Tulip aansprakelijk gesteld kan worden voor enige Koksprofielen of voor verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg het gebruik van een Koksprofiel, hetzij gepubliceerd, gemaild of op andere wijze via de service ter beschikking gesteld.

2. KOKSSERVICE BOEKEN; KOSTEN ; BETALEN
  Klanten moeten een kok binnen zestig ( 60 ) dagen voor de datum van het betreffende evenement van de Klant boeken. Zodra een klant kiest voor een koksservice op het profiel van een bepaalde Kok, zal er een email verzoek aan de Kok worden gezonden om zijn/haar beschikbaarheid voor het evenement te bepalen. De Kok zal zijn/haar beschikbaarheid bevestigen door een email te versturen via de service, zodat de Klant vervolgens in de gelegenheid is de details van het evenement te controleren en de opgegeven prijs te bevestigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bevestigingsmail te lezen en de juistheid van de informatie met betrekking tot de Koksservice te controleren.

Zodra de klant zijn/haar reservering via de service bevestigt, kan het zijn dat hij/zij, afhankelijk van het beleid van de Kok, 50% van de prijs moet betalen als voorschot; om de kosten van de ingrediënten te dekken . Dit voorschot zal aan de klant worden terugbetaald door de Kok , in het geval dat deze de opdracht niet nakomt. Gewoonlijk worden zulke klantenbetaling door de Kok vastgehouden tot de dag van het evenement. Klant stemt ermee in dat hij/zij zelf de Koksservice moet evalueren en dat hij/zij alle risico’s draagt in verband met het gebruik van een Koksdienst en dat onder geen beding Digital Tulip op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de Koksservice of enig verlies of schade van welke aard door de klant geleden als gevolg van het gebruik van een Koksdienst of fouten van de Kok tijdens het uitvoeren van de Service.

3. ANNULERINGSBELEID
Als u uw evenement moet annuleren en dit doet tot een week voordat het is gepland, zal het volledige bedrag van uw aanbetaling aan u worden terug betaald. Annuleert u minder dan een week voor uw evenement, maar meer dan 72 uur ervoor, dan krijgt u 50% van uw aanbetaling terug. Als u uw evenement minder dan 72 uur van te voren annuleert, verliest u het volledige bedrag van het voorschot. Een reservering is niet officieel geannuleerd tot de klant een annuleringsbevestiging van Digital Tulip heeft ontvangen. Indien u geen annuleringsbevestiging per email heeft ontvangen, neem dan contact op met Digital Tulip.

4 . PRIVACY EN INFORMATIEBESCHRIJVING
  Digital Tulip heeft een privacybeleid opgesteld om uit te leggen aan de klant hoe hun gegevens worden verzameld en gebruikt , u kunt dit lezen op het volgende webadres :

  http://www.bookfoods.com/terms

  Elke gebruik door de Klant van de Bookfoods.com Website of de Service houdt automatisch wetenschap van en akkoord gaan met ons Privacybeleid. Klant erkent bovendien, en gaat ermee akkoord dat, Digital Tulip, naar eigen goeddunken , informatie over de Klant, zoals email adressen, IP adressen, timestamps en andere nuttige informatie, kan beschermen of openbaar maken, indien dit vereist wordt door de wet of in goed vertrouwen dat een dergelijke bescherming of openbaar making redelijkerwijs noodzakelijk is om : tegemoet te komen aan een juridisch proces , de naleving van de AV af te dwingen; te reageren op claims dat contactinformatie ( bijvoorbeeld telefoonnummer , adres) van een derde partij is gepubliceerd of doorgegeven zonder hun toestemming of als een vorm van intimidatie; bescherming van de rechten , eigendommen of persoonlijke veiligheid van Digital Tulip , haar gebruikers of het publiek.

5. BEËINDIGING VAN DE SERVICE
   De klant gaat ermee akkoord dat Digital Tulip, naar eigen goeddunken, het recht (maar niet de verplichting) heeft om het account van de klant te blokkeren of verwijderen, het emailadres of IP adres van de Klant te blokkeren, of op een andere manier de toegang of het gebruik van de Service (of een deel daarvan) onmiddellijk en zonder vermelding, voor welke reden dan ook, te beëindigen, inclusief, zonder beperking, indien Digital Tulip van mening is dat de Klant in strijd hebben gehandeld met de AV. Verder gaat Klant ermee akkoord dat Digital Tulip niet aansprakelijk is voor schade aan Klant of een derde partij door de beëindiging van de toegang tot de Service. Verder gaat de klant ermee akkoord de Service na genoemde beëindiging niet meer te gebruiken.

6 . EIGENDOMSRECHTEN
  De Service wordt voor zover maximaal toegestaan is, beschermd ​​door het auteursrecht en internationale verdragen. Koksprofielen weergegeven op of via de Service worden beschermd door het auteursrecht als een collectief werk en/of compilatie, krachtens wetten voor auteursrechten en internationale verdragen. Elke reproductie, aanpassing , creatie van afgeleide werken van of verspreiding het collectieve werk op de Website, en/of kopiëren of reproduceren van de Website of enig gedeelte daarvan, naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Tulip niet toegestaan. Klant gaat er bovendien mee akkoord niets te reproduceren, dupliceren of kopiëren van de Koksprofielen van de Service, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Tulip, en gaat akkoord met enige en alle auteursrechtelijke regels weergegeven op de Service. Klanten mogen niet decompileren of disassembleren of anderszins trachten de broncode vervat in de Service te ontdekken. Zonder het voorafgaande te beperken , gaat klant ermee akkoord geen enkel aspect van de Service te reproduceren , dupliceren, kopiëren , verkopen, wederverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. Digitale Tulip is een handelsmerk van Digital Tulip , Inc

7 . AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING ; RELEASE
  KLANTEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN DIGITAL TULIP EN DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. KLANT GAAT ERMEE AKKOORD DAT INTERACTIES MET DE KOKS OP OF VIA DE SERVICE , INCLUSIEF BETALING EN LEVERING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN, EN ALLE ANDERE VOORWAARDEN , GARANTIES OF VERKLARINGEN IN VERBAND MET DEZE TRANSACTIES, UITSLUITEND PLAATSVINDEN TUSSEN DE KLANT EN DE KOK, ONGEACHT OF DIGITAL TULIP BEMIDDELT BIJ COMMUNICATIE MET DE KOK OF BIJ DE BETALINGEN VAN KLANTEN VOOR DE KOKSSERVICE . KLANT GAAT ERMEE AKKOORD ZELF DE NODIGE CONTROLE EN ONDERZOEK TE DOEN DIE DE KLANT NODIG ACHT ALVORENS TRANSACTIE MET KOK AAN TE GAAN. DE DIGITAL TULIP WEBSITE EN SERVICE ZIJN OP EEN "AS IS " EN " ZOALS BESCHIKBAAR " BASIS , ZONDER ENIGE GARANTIE . ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIET GARANTIES, INCLUSIEF , MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , EN NIET- INBREUKMAKEND OP EIGENDOMSRECHTEN WOORDEN WORDEN NADRUKKELIJK AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET . VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST DIGITAL TULIP ENIGE GARANTIE VOOR DE VEILIGHEID , BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIE VAN DE DIGITAL TULIP WEBSITE , DE SERVICE EN DE KOKSDIENSTEN VAN DE HAND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJST DIGITAL TULIP ALLE GARANTIES VOOR ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN ONTVANGEN VIA OF GEADVERTEERD OP DE DIGITALE TULP WEBSITE OF SERVICE , OF VIA LINKS OP DE DIGITAL TULIP WEBSITE VAN DE HAND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET , WIJST DIGITAL TULIP ELKE ANDERE GARANTIE VOOR VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IN VERBAND MET DE DIGITAL TULIP WEBSITE OF DE SERVICE VAN DE HAND. Klanten zien af van alle soortgelijke eisen in andere rechtsgebieden . Sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe. In dergelijke jurisdicties , kunnen sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet van toepassing zijn op klanten , voor zover zij betrekking hebben op impliciete garanties .

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
   OMDAT DIGITAL TULIP NIET BETROKKEN IS BIJ TRANSACTIES TUSSEN KLANTEN EN KOKS, VRIJWAART DE KLANT, IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN KLANT EN KOK, DIGITAL TULIP (EN HAAR AGENTEN EN WERKNEMERS) VAN ALLE CLAIMS, EISEN EN SCHADE (PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SCHADE) VAN ELK SOORT EN TYPE, BEKEND EN ONBEKEND, VERWACHT EN ONVERWACHT, ONTHULD OF NIET ONTHULD, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE GESCHILLEN.

 9. VRIJWARING
De klant gaat ermee akkoord Digitale Tulip, haar functionarissen, dochterondernemingen, filialen, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, ambtenaren, agenten, dienstverleners, leveranciers en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit schade door het gebruik van de Service door de Klant, een Klantschending van de AV, schending van een van de verklaringen en garanties hierin van een Klant of een Klantschending van de rechten van een ander.

10. ALGEMENE INFORMATIE
   De AV vormen de gehele overeenkomst tussen Klanten en Digital Tulip en regelen elk gebruik door de Klant van de Service en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen Klant en Digital Tulip. Eventueel achterwege blijven van uitoefening of afdwingen van rechten of bepalingen in de AV door Digital Tulip, betekent niet dat Digital Tulip afstand doet van dit recht of bepaling. Indien enige bepaling van de AV door de rechtbank of bekwame jurisdictie ongeldig wordt bevonden, stemmen de partijen er toch mee in dat de rechtbank moet proberen om uitvoering te geven aan de bedoelingen van partijen zoals aangegeven in de bepalingen van de AV en de overige bepalingen in de AV blijven onverkort van kracht. De klant gaat akkoord dat onafhankelijk van enige wet of verordening die het tegendeel bewijst, elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik van de Service of de AV, deze claim binnen een (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak ingediend moet worden, anders is de claim verjaard.